Важни лабораторни  изследвания и COVID 19 инфекция – Световен опит


Установи се, че при инфекция  причинена от COVID 19  има няколко лабораторни изследвания, които са важни за определяне на протичането и тежестта на заболяването.

Някои от тези показатели при изледвания са добре познати и обичайно се променят не само при COVID 19 , но и при други вирусни и бактериални инфекции.

Например серумния феритин, който досега лекарите не са свързвали с вирусни и бактериални инфекции, при COVID 19 се повишават  и имат важно прогностично значение за изхода от това заболяване.

Изследвания показват, че една от най- важните причини за високата смъртност е хиперреакцията на организма или т.нар. цитокинова буря, която се развива около 7 ден. Това наложи в много болници по света да  изследват фактори на възпалението като цитокините IL 6(Интерлевкин 6 ) и ТNF (Тумор некрозис фактор   наред със стандартните показатели.

От изследвания при болен с COVID 19 инфекция се проследяват следните показатели:

Лимфопения има  в 83 % от случаите с COVID 19

Левкоцитоза – проявява се при наслагване на бактерилна инфекция(суперинфекция)

Неутрофилия – повишаване на неутрофилите в кръвта се  проявява  при наслагване на бактерилна инфекция(суперинфекция)

Моноцитоза ( повишаване на моноцитите )-  се проявява при тежка вирусна инфекция, виремия , сепсис

Тромбоцитопения–  проява на коагулопатия

CRP(С –реактивен протеин)- високите му стойности са  проява на  тежка вирусна инфекция, виремия , сепсис

Прокалцитонин– високите му стойности са  проявява на тежка вирусна инфекция, виремия , сепсис

LDH(Лактатдехидрогеназа)- високите стойности са проява на увреждане на белия дроб и/или други органи

ASAT и ALAT( аминотрансферази )- високите им стойности показват засягане на черния дроб и/или широкоразпространено органно засягане

Билирубин –  високите му стойности показват чернодробно увреждане

Креатинин – високите му стойности показват бъбречно увреждане

Тропонин – високите му стойности показват увреждане на сърцето

Албумин – Високите му стойности показват увеждане на чернодробната функция

Протромбиново време/ INR  увеличението  показва активация на коагулацията и/или развитие на дисеминирана интравазална коагулопатия(ДИК )

Д- димери-  увеличението  показва активация на коагулацията и/или развитие на дисеминирана интравазална коагулопатия(ДИК )

Феритин –  Покачването му се оказва важен прогностичен белег за тежкото протичане на инфекцията от COVID 19. 

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!